Od czego zależy wysokość alimentów?

Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka w Nowym Mieście Lubawskim świadczy usługi z zakresu m.in. prawa rodzinnego. Oferta obejmuje m.in. pomoc małżonkom planującym rozwód. Możemy udzielić porad prawnych. Nasi prawnicy przygotowują różnego rodzaju pisma procesowe oraz podejmują się roli pełnomocników klientów w sprawach dotyczących m.in. podziału majątku czy ustalenia zasad sprawowania opieki nad małoletnim potomstwem po formalnym rozstaniu rodziców. Adwokat z NML bierze na siebie również odpowiedzialność za reprezentowanie interesów stron podczas rozpraw sądowych odnoszących się do kwestii przyznania alimentów, ustalenia ich wysokości bądź też uchylenia tego zobowiązania. Pracujący w kancelarii adwokackiej prawnicy podchodzą indywidualnie do sprawy. Po przeanalizowaniu wszystkich szczegółów przedstawiają klientom możliwe strategie postępowania w danym przypadku. Adwokaci pozostają do dyspozycji osób korzystających z usług w dni robocze, ale często także w święta i weekendy (po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania).

Alimenty – jak ustala się ich wysokość?

Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę różne czynniki. Jeśli dane świadczenie ma być opłacane na rzecz małoletnich dzieci, wówczas od zobowiązanego rodzica wymaga się zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania oraz wychowania podopiecznych. Klienci reprezentowani przez prawników z kancelarii adwokackiej w NML powinni mieć świadomość, że osoby obciążone omawianymi należnościami nie są zobligowane do zaspokajania wszelkich luksusowych potrzeb najmłodszych członków rodziny, nawet wówczas, gdy dysponują wystarczającymi ku temu środkami finansowymi. Adwokaci wskazują rodzicom, że na kwotę zobowiązania zazwyczaj nie mają wpływu żadne świadczenia rodzinne i wychowawcze. Dotyczy to także środków otrzymywanych z pomocy społecznej, jak również sum wydatków przeznaczonych na umieszczenie małoletnich w pieczy zastępczej. Kancelaria adwokacka zatrudnia prawników, którzy podejmują się również występowania w roli pełnomocników osób starających się o uzyskanie alimentów od byłego współmałżonka na własną rzecz. W takiej sytuacji sąd bierze pod uwagę wymóg zachowania porównywalnego standardu życia obu stron.

Co wpływa na wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od indywidualnych okoliczności. Odnosi się to m.in. do relacji rodzinnych zachodzących między zobowiązanym a beneficjentem. Wszelkie istotne kwestie może wskazać prawnik z kancelarii adwokackiej w Nowym Mieście Lubawskim. W przypadku stosunków rodzic-niesamodzielne dziecko sąd szczególną uwagę zwraca na usprawiedliwione potrzeby małoletniego (np. wyżywienie, ubrania, leczenie, edukacja), które argumentuje adwokat, a także realne możliwości finansowe opiekuna prawnego. Rodzic, który nie mieszka na co dzień z rodziną, musi zazwyczaj liczyć się z koniecznością opłacania wyższego świadczenia. Drugi rodzic natomiast swoje zobowiązania względem dzieci zazwyczaj realizuje w codziennej opiece nad nimi.

6 paź, 2022

ZADZWOŃ